Bremdal lokalhistorie
III
den ufortalte historie...
....om livet i Bremdal


De ufortalte historier om Bremdal af...

Anna
Bojesen

Irma & Laurits
Bred 

Ruth Holm
Jørgensen

Hakon Duval
Pedersen

Vibeke
Nyskov

 

Finn William
Hansen

Verner Aksel
Nielsen

Olav
Overgaard

Åge Holm
Christensen

Rudolf & Tove
Vestergaard

Godtfred
Madsen

Christian
Astrup

Jørgen
Olesen 

Anne Marie
Andersen

Ingeborg
Kristensen
 

 

Ejvind
Nielsen

Esper
Olesen 

Eigil
Høgh
 

Prolog (Jørn Kristensen, www.bremdal.com)
I 1944 indførte regeringen et byggestop på grund af manglen af byggematerialer og selv om forbudet blev ophævet efter krigen måtte mange bygge deres huse ud fra hvad der kunne opstøves lokalt. Boligmanglen var stor, de økonomiske midler var små for mange familier over hele landet. Men der var dog et sted hvor man kunne få byggegrunde billige og hvor der var arbejde at få. Det var Bremdal.
Her kommer en beretning fortalt af de "nybyggere", som flyttede til Bremdal og som på trods af de ovennævnte vanskeligheder fik deres boligbehov opfyldt.
Det gennemgående nerve i disse beretninger er den optimisme, opfindsomhed, glæde og livsværdi beboerne føler for datiden og stedet.
Mange af de ældre beboere mindes tiden som en dejlig tidsperiode. Man samarbejdede, havde tid til hinanden og man hjalp hinanden på en måde, at minderne derom stadig er stærke.
Hvis disse små fragmenter af Bremdals ufortalte historie, kunne inspirere nutidens "nybyggere" til at genskabe "datidens" glade tider, så har arbejdet med at fortælle om Bremdals historie ikke været forgæves.
Datidens grundlæggende sociale netværk er måske det fineste stykke danmarkshistorie, som kan indskrives med ganske få ord. "I Bremdal var alle lige, uanset indkomst eller baggrund". Janteloven gjaldt måske uden for Bremdal, men ikke indenfor.
Her levede man efter en anti-jantelov: "Du er altid noget og du kan altid noget!"

Nogle af historierne om Bremdal er sande og andre mere tvivlsomme. Fhv. togfører Erik Jensens beretning om livet i Bremdal i bogen "Struerfolk" beskriver sin opfattelse af livet i nybyggerperioden og understøtter den samme fordom, som alle andre uden for Bremdal har haft om bosætterne. Men helt sådan var det ikke.

Vi skal hermed forsøge at beskrive tidens virkelighed så godt det nu kan lade sig gøre. Som man vil læse, så var livet dengang absolut ikke uden humor.

Myten om Bremdal's beboere i 50'erne (Finn Hansen, Jørn Kristensen)
Finn William Hansen startede i 1986-87 med at indsamle gamle billeder fra Bremdal og lavede en udstilling i BIK's gamle klubhus april 89 hvor 450 besøgte udstillingen. Disse billeder kan nu ses på lokalhistorisk arkiv i Struer. Nogle få af disse billeder kan også ses her på hjemmesiden.
Alligevel har de sidste nye møder og interviws med de beboere, som levede på stedet dengang, leveret nye ukendte billeder, som kun kan ses på denne hjemmeside. Finn Hansen har f.eks. flere originale matrikeltegninger fra før 50'erne og en mængde avisudklip. Laurits Bred og Jørgen Olsen har også kunnet fremvise ikke så få ukendte trykte ting, som kan belyse datiden mere nøjagtig.

Den offentlige almene holdning til Bremdalbeboerne i 50'erne, var ikke til at tage fejl af. Området blev betragtet med ikke altid behagelige vendinger. Det kan man f. eks. læse om i datidens lokale avis, hvor vendinger som "....rædselsfulde blandinger af beboelser", "... meget primitive beboelser...", "....klondike...", "... en bebumset pige..." Den offentlige fordom var at her boede kun de mindre bemidlede beboere. Det var så slemt, at både Struer kommune og Resen Humlum kommune ligefrem "eksporterede" husvilde til området. Så der dukkede naturligvis også ganske fattige beboere op og skulle bosætte sig. De boede i udrangerede busser, jernbanevogne m.m. Men inden længe blev de husvilde alligevel så "afrettede", at de blev en del af beboernes gensidige hjælpsomhed, eller også flyttede de efter kort tid fra området. Her skulle man kunne klare sig uanset hvor sort det så ud økonomisk.
Kommunen var ikke meget for at bevilge penge til området, det var f. eks. en af de sidste byer hvor man påbegyndte asfaltering af vejene, kloakeringen af området blev også udsat gang på gang. Når grundejerforeningen henvendte sig til kommunen for at få dem til at bevilge et projekt, var svaret som regel derfra, at beboerne i Bremdal ikke bidrog med noget til kommunens skattekasse.
En undersøgelse blev sat i gang og det viste sig faktisk, at Bremdal bidrog med ikke så få skattekroner og det medførte at man nu nemmere kunne få bevillingerne igennem sognerådet.

Og var de så gode skatteborgere? (Jørn Kristensen)
Nu mange år efter kunne det måske være interessant at bore lidt i de gamle skattebøger, for at se om myten om Bremdalbeboernes manglende evne i at betale skat nu også passer.
Resultatet er ikke så lidt af en overraskelse, for Bremdalbeboerne var faktisk gode skatteborgere!!!!

Jævnfør oplandsskattebogen 1952-53 bidrog skatteyderne i Resen Humlum kommune med:
(Kommuneskatten 3,2%, Ligningsprocenten 4,8%, Grundskyld 17,6% ejendomsskyld 13,7% kirkeskat 0,8%)

Hele Bremdalområdet med opland bidrog med 76218 kr eller 34% af den samlede skatteudskrivningen var ialt på 221.500 kr i 1952
Renser vi tallet og kikker på skatteyderne i kommunens byer, så kommer man frem til en interessant oplysning:
I Bremdal by var den gennemsnitlige skat 279,80 kr pr. skatteyder
I Humlum by var den gennemsnitlige skat 254,63 kr pr. skatteyder
I Resen by var den gennemsnitlige skat 247,25 kr pr. skatteyder
Kun Knarbjergs 20 skatteydere betalte mere i gennemsnit, nemlig 341,60 kr, men de havde til gengæld ingen borgere boende med lave indkomster.

Mere grotesk bliver det, hvis man sammenligner disse tal med et af områdets mest rige kommune.
Gimsing kommunes indbyggere bidrog kun med 243,24 kr/skatteyder i gennemsnit, men det var også en billig kommune med en lav skatteprocent. Ikke underligt at de "tunge drenge" bosatte sig der. Den tungeste skatteyder, Ivar Lundgaard betalte 13.054,- kr i skat, B&O familien Asel Olufsen 13.422,- kr og Peter Bang 6.484,- kr, men mange af de øvrige borgere betalte meget mindre. Renses tallene for skatteydere, som betalte under 50,- kr i skat, kom man ikke over et gennemsnit på 269,- kr pr. skatteyder.
Samme gennemsnitlige tal for Bremdalbeboere, renset for skatteydere, som betalte under 50,- kr i skat, betød at Bremdalbeboerne måtte betale 295,52 kr pr. skatteyder. Altså omkring 10% mere i skat pr. skatteyder!!

Var Bremdal et "Klondike" skattemæssig, så var der mange udenfor Bremdal, som var mere berettiget til det navn.
Nej, "Klondike" begrebet må snarere være knyttet til den specielle boligform, som nybyggerne var tvungen til at benytte. Hvor andre borgere i kommunen kunne få statsgaranterede lån, måtte Bremdalbeboerne selv finansiere hele byggeriet. Det betød, at man skulle bygge billigt og så vidt muligt uden håndværksmæssig hjælp. Selvbyggerne var naturligvis ikke alle lige gode til at bygge sin bolig for at få tag over hovedet, men efterhånden kom der lidt system i det. Der var jo også håndværkere, som flyttede til Bremdal, så efterhånden blev "nabohjælpen" mere og mere sat i system, hvor alle hjalp alle med det de enkelte kunne præstere. Det gav sammenhold, venskab, livsværdi og optimisme, som man sjældent støder på andre steder.

Ikke så underligt, at disse Bremdal nybyggere ser tilbage på tiden som noget positivt. Disse mennesker har kæmpet i modvind, imod myter, imod den finansielle verden, imod uretfærdigheden. Men de overlevede i fin form!

En træt hest (Godtfred Madsen)
Gotfred Madsen, søn af gartner Madsen, hjalp sin far med driften af gartneriet. Under krigen skulle gartneren således leverer grøntsager til de tyske besættere. En af de store aftagere var fæstningsanlægget i Thyborøn, hvortil der skulle levers bl. a. kartofler og grøntsager. Forhandlingen af priserne på varerne var dog til at overse, for gartner Madsen kendte indkøbschefen, en dansker fra lokalområdet. Priserne var der megen kontrol med, men det var der til gengæld ikke med mængden. 100 kg kartofler kunne derfor nemt være svundet ind til 90 kg, på den måde kunne Bremdalbeboerne få billige kartofler i handlen. Tyskerne opdagede aldrig svindet.
En gang skulle Gotfred spænde hesten for vognen, der var jo benzinration, for at køre et læs til Hanstholm. Vel ankommet efter flere timers kørsel, ankom Gotfred til den tyske vagt ved fæstningen.
"Halt" råbte vagtposten, men Gotfred var nu ikke til sinds om at standse for at få kontrolleret lasten og var vel også blevet lidt træt og sulten.
"Halt", råbte Godtfred tilbage til vagten mens han pegede på hesten, "den halter sku ikke, den er bare blevet godt træt af at traske helt herop!"

Strandgården (Ruth Holm Jørgensen)
Ved udstykningen af grundene, var der påtegnet forretningsklausuler på grundene. Kun grundene ved Bremdal Torv og Strandgården kunne få lov til at drive virksomhed.

På Strandgården huserede Edel og Søren Andersen, som også var styrmand på venøfærgen "Venøsund". I sommerperioden var der et væld af gæster fra stranden, både for at hente isvafler og om aftenen når der var bal i laden. Mange morgenduelige gæster kom også omkring strandgården for at få morgenkaffe og rundstykker.
Strandgården var kendt vidt omkring og på de aftener hvor der var bal, kunne man sagtens finde ungmøer og ungersvende fra Struer, Holstebro, Lemvig, Thyborøn, Thyboere o.s.v.
Det var ganske enkelt "der man mødtes".
Efter at Edel og Søren var rejst, drev telefonmontør Ejgil Nielsen og hans kone Bitten Strandgården i nogle år
Alle 4 var særdeles afholdte af den lokale befolkning. Strandgården var og blev samlingspunktet for Bremdals beboere og unge. Værtsparret havde en god indflydelse på byens ungdom og mange unge der er opvokset i Bremdal, ser tilbage på strandgårdens værtspar, som en god oplevelse og betragtede dem som byens "far og mor"

"Vil du ud i haven min søn, så buk", står der skrevet på en af bjælkerne. Der var lavt til loftbjælkerne, så mangen ungersvend måtte gå hjem med en bule i panden, hvis man under dansen stødte ind i bjælkerne.
Slagsmål blandt ungersvendene var der også, så meget at den lokale politibetjent i Nørre Nissum, landbetjent Moesgaard, ikke nødvendigvis rykkede ud med det samme, først når det blev rigtig slem, kom der 2 betjente fra Lemvig Politi med en bidsk hund. Det faktum at Bremdal hørte under Resen Humlum kommune, betød at den nærmeste politistation i Struer ikke blev tilkaldt. Mange ungersvende måtte derfor gå hjem med flere buler i panden, dels fra Strandgårdens lave loftbjælker og dels fra interne drabelige slagsmål før politiet var nået frem for at skille parterne ad.

Vaskemaskine til leje (Ruth Holm Jørgensen)
En DSB remisearbejder i Struer havde lavet en lille forretning ved at udleje Ferm vaskemaskiner. Et stor tung monstrum, som måtte transporteres ud til Bremdal på en trækvogn og slæbes op og ned af kældre.
De var egentlig kun beregnet til en lejer, men da nu man kunne leje en maskine for 7,50 kr i et helt døgn, så var der en del Bremdalbeboere, som mente at lejeudgiften skulle udnyttes fuldt ud. De færreste havde vasketøj nok til mere end et par timers vask, så mændene måtte slæbe rundt med monstrummet i forskellige vaskekældre inden for det samme døgn.
Derfor skulle det også lige mangle, såfremt skomager Juul Olesen begyndte at fyre op med bildæk i sin kakkelovn, mens alle tøjsnore i kvarteret var bugnende fulde af rent vasketøj..

Fødsel uden jordmoder (Anna Bojesen)
"Jeg husker Bremdal i 50'erne som en rar tid hvor vi kom hinanden rigtig ved og hvor folk var hjælpsomme imod hinanden. Men vi havde da også vores små skærmydsler", siger Anne Bojesen
Da Anne Bojesen skulle føde sit 3 barn, lave hun en aftale med Ruth Jørgensen om at hjælpe hende når veerne begyndte at melde sig. Den 23. Marts 1954 skete det da. Aftalen var at Anna skulle ringe til en købmand i Struer (købmand Bejer). Denne skulle da hente Ruth, som hjalp hendes mand, som var bødker. Hun tog straks sin cykel og kørte hjem til Anna. Efter en halv time, og bad Anna om at Ruth skulle ringe til jordmoderen, Ruth Hammer, som var en kusine til Anna, men der gik 20 min uden at jordmoderen var dukket op og nu kunne Anna ikke vente længere og måtte gå ind i sengen for at føde og Ruth måtte hjælpe så godt hun kunne. Ruth havde ikke født før, så alt var ukendt, men barnet kom til verdenen og der var liv i det også, så Anna bad nu Ruth om at få kontakt med jordmoderen, for nu måtte hun komme omgående. Ruth ringede da også med det samme og spurgte jordmoderen: "Hvor bliver du af, for ungen er kommet?"
Det fik jordmoderen i gang og kom omgående med taxi. Årsagen til forsinkelsen var at hendes bil var gået i stykker.

Ruth viste dårligt nok hvad skulle gøre, for hun havde ikke selv født, jordemoderen forklarede blot at kun skulle lade ungen ligge hvor det lige er kommet ud. Hun skulle nok komme med det samme!
....... og hun kom til gengæld meget hurtigt nu.
Det var et eksempel på den hjælpsomhed man havde med hinanden i Bremdal

Fra amatør til professionel (Anna Bojesen)
Da Bojesen startede med at bygge sit hus, var det meningen at det kun skulle være et sommerhus, men der blev dog gravet en kælder for at familien kunne opbevare grøntsagerne og kartoflerne til vinterens forbrug.
Men da kælderen var færdig, fik familien nu den ide, at man lige så godt kunne bygge huset lidt større og så man også kunne bo i det.
Men nu var kælderen blevet støbt, så man var nødsaget til at bygge huset hen over det. Så den udvendige kældernedgang kom nu indendørs og adgangen til kældernedgangen skete via en lem under køkkenbordet.

I starten var der et køjerum, køkken og stue til 4 mennesker. Sener blev der bygget et stykke til, som blev indrettet til soveværelse. Bojesen solgte huset i 1956 og flyttede til Humlum Strand, hvor han havde lejet et hus.
Men pengene var stadig små og den store pige kunne ikke længere ligge i de små senge. Det lejede hus havde en tagetage, så børnene kunne få deres egne værelser, hvilket børnene var meget begejstrede for.

Seng af fiskekasser
Fantasien til at finde en løsning på pigens behov, blev også klaret. Man havde en god madras, men ingen sengebund. Bojesen fandt 3-4 fiskekasser, som blev lagt ved siden af hinanden, madrassen kom ovenpå og en ny dejlig seng til pigen var en realitet.

Svimming-pool i kælderen
Selv om Bojesen flyttede fra byen, så svigtede vennerne ikke og det skortede heller ikke på små drillerier i venners samvær. Ruth Jørgensen og Irma Bred kom f.eks. på besøg, hvor Bojesen havde vand i kælderen, hvilket ofte skete. Det blev hurtigt til en historie om at nu havde Bojesen fået lavet en svimming-pool i kælderen

Bojesen blev murermester
1960 flyttede familien tilbage til Bremdal, købte grund på bremdalvej 23 og byggede selv sit nye hus.
At være bygmester i et ikke uddannet håndværk var vel nok en udfordring i sig selv, men for nogle var den selvlærte situation også en adgang til noget mere. Bojesens erfaring med selvbyggeriet gav ham mulighed for at nå videre i livet. En murersvend, Kaj Pedersen, mente, at når Bojesen selv kunne bygge sit hus, så kunne han også lære det rigtigt. Således kom Bojesen i lære som murer hos murmester Mogensen i Resen 1951. Senere fik Bojesens sin egen murerforretning og byggede flere huse i Bremdal fra 1960 til 1972.

Skorstensfejeren (Anna Bojesen)
Fru Anna Bojesen kom pludselig i en situation, hvor hun måtte have hjælp af købmanden. Skorstensfejer Rasmussen kom på besøg og efter at have udført sit håndværksmæssige arbejde, skulle der også betales for ydelsen. Skorstensfejeren forlangte kontant betaling i alt kr 4.00, som fru Bojesen ikke havde på sig. Foreslog at skorstensfejeren ventede med betalingen til manden var kommet hjem, men skorstensfejeren var ikke just tilfreds og udtalte sig utvetydig om situationen: "Det er noget forfærdentlig ros, der bor herude, for der ingen der har penge!"
Men fru Bojesen var dog ikke til sinds at skulle blive placeret i den gruppe og bad skorstensfejeren vente et øjeblik. Hun skyndte sig over til købmand Bred og lånte de 4 kr, som hun vendte tilbage til skorstensfejeren med og sagde:" Vi har måske ingen penge, men vi kan betale alligevel!"
Skorstensfejeren var nu ikke af den grund særlig brødbetynget over at have talt over sig. Sådan var det den gang.

Træskomanden (Anna Bojesen)
Juul Olesen boede (Bremdalvej/Sneppevej) og lavede træskobeslag af gamle bildæk, som han standsende ud i en form, så de kunne slås på træskoene (træskobunde). Han havde sit værksted ind til Møller Bruun, som havde købt laden af Strandgården, som han nu var i gang med at indrette til lejligheder. Men når bildækkene var standset ud, så var der jo nogle rester tilbage, som blev brændt i familiens kakkelovn, hvilket gav en fæl lugt i hele kvarteret og gav anledning til nogen kævlerier blandt naboerne. Ikke blot stank det, det svinede også når vi havde vores vasketøj ude til tørre, så det var ikke altid han var lige populær.

Bette Spøttrup (Anna Bojesen)
De fleste af de huse der blev bygget i Bremdal, var mere eller mindre uden arbejdstegninger. Man brugte sin fantasi og byggede efter hvilke materialer man nu kunne finde. Det gav mange af husene meget personlige præg, idet ikke alle havde de håndværksmæssige talenter. Bremdalbeboerne var ikke sene til at "døbe" huse, som havde særpræg. Det havde "spøgelseshuset", som Christan Henrik Kaul havde bygget og lignede et af husene i Grims eventyr, eller "Bette Spøttrup", som en ældre mand, murerarbejdsmand Bertel Cornelius Larsen, havde bygget på Bremdalvej, nu Sneppevej no 9. Den var meget robust bygget og havde en mur tykkelse som man kunne henføre til en her på egnen liggende middelalderborg, Spøttrup Slot.

Koksleverandøren (A.V.Nielsen og Anna Bojesen)
Møller Brun var ikke blot forretningsmanden med lejligheder, han fik også iscenesat en anden forretning, brændselsforretningen, som han fik sin kone Lilly til at udføre. Man skulle jo tjene penge på en eller anden måde.
I dag ville en kone nok protestere over at blive udnyttet på den måde, men den gang var det almindeligt at konen også måtte tage sin tørn for at kunne brødføde sin familie.
Så Lilly måtte traske ind til Struer for at købe en hektoliter koks, som hun slæbte hjem på en trækvogn. Det var forsyningen til Bremdal og i vintermånederne måtte hun hente adskillige læs for at folk kunne holde varmen.

Gensidig kassekredit (Laurits Bred)
Når man handlede hos Købmand Bred, skete det som regel på "bogen", som man så betalte når man fik løn. Men Bred kunne give så lang en snor på kredit bøgerne, at han selv måtte låne penge af naboer for at kunne betale sine leverandører. Nogle gange var det Chr. Kaul, som måtte låne Bred penge, andre gange måtte konen Irma træde hjælpende til. Irma arbejdede på B&O, som udbetalte løn hver fredag. Hvis Bred så stod og manglede et karton cigaretter, så kunne Irma lige låne bred pengene inden Koustrups eftf. på havnen lukkede, eller måske en kasse margarine hos firmaet Holflod.

Slagter Orla Bredgaard og købmand Bred fandt på en gensidig kassekredit, når nu bankerne i Struer ikke ville oprette en sådan. Det foregik på den måde, at ugens omsætning fra Slagteren tilfaldt købmanden, så denne kunne betale sine leverandører, den næste uge gik det den modsatte vej. En uges omsætning kunne da bruges til en gensidig intern kassekredit og leverandørerne fandt aldrig ud af, hvorfor de kun kunne få betaling hver 14. dag, på den anden side, så bekymrede det dem heller ikke. Pengene kom jo.

På et tidspunkt kom Orla Bredgård og Laurits Bred i en mindre knibe. Det var i forbindelse med asfalteringen af torvet, hvor de begge skulle betale et beløb pr. facademeter. De cyklede da ind til Struer bank og spurgte om de kunne låne pengene, hvis de gensidig kautionerede for hinanden. Det kunne ikke lade sig gøre, til gengæld ville banken godt gå med til at udbetale et lån til den ene af parterne, hvis den anden kautionerede.
Det måtte de så gå med til og straks de havde sat deres underskrift, gik de over i Andelsbanken og gentog det samme nummer, nu med modsat fortegn.
Begge havde fået oprettet et lån med gensidig kautionering, blot i 2 forskellige banker.

Kogte kartofler over et strygejern (Irma Bred)
Købmand Breds beredvillighed i at give beboerne kredit medførte at han engang solgte sin kones gasflaske til en kunde, som stod og manglede gas til komfuret. En aften kom Bred ind til konen og sagde: "Du bliver nødsaget til at undvære din gasflaske, for jeg har lige solgt den".
Irma var i gang med aftensmaden og havde kartoflerne over kog og var ikke just begejstret for tanken.
"Hvordan skal jeg så lavet din aftensmad", spurgte hun.
"Du finder nok på noget", svarede Bred og snuppede flasken.
Kreativiteten var og blev en dagligdags foreteelse, så Irma fandt da også løsningen. Hun kogte simpelt kartoflerne færdig ved at vende et strygejern på hovedet, satte håndtaget ned i risten ved gasblusset, satte gryden ovenpå strygejernets flade og nu kunne der koges kartofler igen.

"Københavneren" (Hakon Duval Petersen)
Inger og Hakon Duval Petersen (Københaveren) flyttede til Bremdal i 1951 og valgte at købe en grund med strandudsigt. At han blev kaldt "Københavneren" skyldes den umiskendelige sjællandske dialekt, men parret kom fra Helsingør. Grunden købte de for 2400,- kr, 25 øre mere pr. kvadratmeter end grundene længere inde i Bremdal, men De ville have udsigt til fjorden. Byggede selv huset uden håndværksmæssig hjælp bortset el og vandinstallation, som krævede en autoriseret håndværker. Da skorstenspiben skulle mures op, havde Hakon på forhånd lavet en tegning over skiftet i stenene ved at studere andre skorstenspiber og var begyndt opmuringen.
William Jacobsen kom forbi og råbte: "Sidder du og fusker med mit fag?" og det måtte Hakon da indrømme.
"Det må jeg vist hellere klare for dig", sagde William og så blev den skorsten sat.
Da William derefter senere selv byggede på en af de 5 huse med statslån på Bremdalvej (Sneppevej no18), var det Hakons tur til at give en hånd med. Han var uddannet møbelsnedker, så han klarede alt træarbejdet.
Hakon havde søgt om et statslån ligesom de øvrige der skulle bo i de 5 huse, men sognerådet ville ikke give garanti for lånet, selv om han var fastansat ved statsbanen (togfører), men sådan var der forskel på folk. Men det skyldes måske at det var muremester Tage Mogensen og tømrermester Henning Odgaard i Resen der stod som bygherre for de 5 huse og de havde derfor en større anseelse hos sognerådet.
Hakon måtte i stedet ned i banken for at få et byggelån og bankdirektør Rost var mindre tvivlende på Hakons økonomiske midler, han gav lånet med det samme.

Ka' jeg låne en økse af dig?
Venskabet med William Jacobsen medførte også en pudsig oplevelse, da Williams søn en eftermiddag kom om til Hakon og ville låne en økse.
Nu var der principielt ingen forbehold med at låne redskaber ud til venner og bekendte også selv om børnene kom og spurgte. Men Hakon ville nu alligevel gerne vide hvad øksen skulle bruges til.
Men da knægten prompte svarede: "Nu har vi fanme fået en tøs mere derhjemme, så hun skal sku slås ihjel", så mente Hakon nu, at det var bedre at han beholdte øksen.

Madkulør i køleskabet
Købmand Bred fik også en mindre oplevelse, da Hakons kone Inger havde været oppe at handle hos ham. Da hun kom hjem, blev Bred ringet op: "Jeg har lige været oppe hos dig og har glemt en dåse maling, som jeg har betalt for: Jeg kommer lige op for at hente den!"
"Du fik altså malingen med, Inger, det er jeg sikker på og der står ingen maling tilbage på disken", sagde købmand Bred.
Men Inger argumenterede og protesterede nu så kraftigt, at købmanden valgte at tilbyde hende en ny dåse maling.
2 min efter ringer Inger igen: "Ja, det er mig igen. Jeg vil bare sige til dig, at jeg har fundet min maling. Jeg kom til at sætte den ind i køleskabet sammen med madkuløren jeg købte"

Gadebelysning og kloakering (Hakon Duval Petersen /V. Olesen skrifter)
Kloarkering, vedtaget af sognerådet i 1962, og stor færdig i 1966. Bremdalvej, Lærkevej, Vibevej, ventede på kloakering i Struer,

Da man begyndte kloakeringen i Bremdal var der ikke fastsat planer for hvor dybt kloakrørene skulle graves ned. Det skete efter behov. Havde man kælder, så lå rørene dybere, havde man ingen, så var det så nødvendig at lægge rørene dybt. Hakon Petersen havde kælder under sit hus og var det helårshus på vejen, de andre var sommerhuse. Kloakmesteren bandede og måtte derfor grave dybt lige her. Men de øvrige huse (sommerhuse) på vejen fik ikke den gestus. Det medførte at naboen til Hakon Pedersen ikke kunne få tilsluttet kloakafløb, da han en tidspunkt efter byggede sit helårshus med kælder. Han måtte i stedet for lægge kloakrør ned af stranden, så det kunne sluttes til den offentlige kloakledning længere hende på stranden. De nedlagte kloakrør var ikke lagt så langt ned, at der kunne bygges kælder under huset.

På Tranevej var det først meningen, at rørene skulle lægges ned i vejen, men det betød at nogle familier skulle have installeret en pumpe, som skulle pumpe afløbsvandet op i kloaksystemet, hvilket var helt utilfredsstillende. Derfor blev tegningerne lavet om, så kloakrørene blev ført ned på stranden bag om den nederste del af Tranevej.

Det var meningen, at kloakeringen skulle sluttes til Struers kloaksystem, og rensningsanlæg, men det var ikke færdig, så i stedet blev kloakafløbet udledt direkte i fjorden ud for bådbyggeriet. Vist ikke helt efter forskrifterne. Men der skulle jo kloakeres, det havde amtet bestemt.

Da tolderen flyttede til byen (Vibeke Nyskov)
Da Bent og Vibeke Nyskov flyttede til Bremdal i 1959, var det ikke uden foregående dramatik. Familien boede på Ølbyvej i en lejlighed med altan og udsigt over Kilen og fjorden. En dag kom Bent hjem og fortalte at han havde kik på et hus. "Det lyder dejligt", sagde Vibeke, "Hvor ligger det?".
"I Bremdal", svarede Bent.
"I Bremdal?", udbrød Vibeke, som kunne se Bremdals ene gadelygte fra altanen om aftenen, "Aldrig i livet, vi skal ikke bo i Bremdal."
Men Bent fik efter nogle timer overtalt Vibeke til i det mindste at kikke på huset, det kunne der jo ikke ske noget ved, mente han.
Dagen efter kørte de ned af den grusvej, hvor huset lå på Sneppevej 25, bygget af træskomanden og nu vulkanisør Juul Olsen. Da Vibeke havde set huset, var hun ikke i tvivl. "Her vil jeg bo!", sagde hun.
Men det skulle snart vise sig, at de nærmeste venner, som hun fortalte nyheden til, havde stivnede ansigter over at familien ville flytte til Bremdal. "Hvad vil I dog der?", spurgte de mere eller mindre vantro.
Men familien var sikker i sagen og havde besluttet sig. Bent kontaktede en bror der var ejendomshandler, boede i København og vidste noget om ejendomspriser. "Det er en rigtig fin pris, det skal du købe", sagde han, "herovre koster et tilsvarende 10-20 gange så meget".
Nogle dage efter ringede vennen tilbage og fik fat i Vibeke. "I må endelig annullere handlen. Det er skrækkeligt, for jeg har lige talt med en folketingsbetjent, som kommer fra Humlum og han har fortalt mig om hvad det er for et område! Det er ikke et sted for jer!. Der skal Bent i hvert tilfælde ikke bo"
Men Vibeke var ikke til sinds i at give op. "Vi har købt grunden og vi flytter derud"

Da familien flyttede derud, var de meget spændte på hvorledes de blev modtaget. Bent var tolder i Struer og havde derfor en vis anseelse. Men de fandt sig hurtigt tilrette og når Vibeke ser tilbage i tiden, så var tiden i Bremdal de bedste år. "Bremdalbeboerne var noget, som jeg ikke tidlige kendte", siger hun, "de var hjælpsomme og man kunne altid henvende sig til nogen for at få hjælp, men ikke blot det. De kunne også selv finde på at tilbyde hjælp, når de skønnede at der var behov for det. Og den hjælpsomhed fortsatte helt op til slutningen af 80'erne, hvor vi flyttede til Bremdalvej 3"
"Et godt eksempel jeg kan fortælle om, var da vi fik et læs fast brændsel og begyndte at køre det ind på en trillebør. Der var meget der skulle køres ind og det havde Gurli og Kaj på Sneppevej 1 konstateret. Lørdag formiddag stillede Gurli og Kaj med en trillebør og begyndte at køre kul ind sammen med os. Sådan var det hele vejen igennem. Der var altid nogen der ville hjælpe og man gik aldrig forgæves, hvis man havde brug for hjælp".

Overfor Nyskov familien på Sneppevej 25, boede der en smed i no 10 (Jens Vang), DSB ekstraarbejder i no 12 (Knud Kynnesen), en lokomotivfører i no 14 (Mogens Jusjong), en anden DSB overportør i no 16 (Hans Ålykke Andersen) og en murer i no 18 (William Jacobsen)

Den lille gruppe mennesker fandt snart ud af at hjælp kunne sættes i system og gav et venskab uden sidestykke. Var der nogen der skulle have murværket repareret, så var William på pletten og nogen gange gav det stor moro, når William var på "arbejde". Mange af husene i Bremdal var selvbyggede og derfor ikke altid havde de rettede vinkler, men selv om William var murerhåndværker, så kunne man nu altid finde på at drille. Specielt var et af husene lige i nærheden opført af en selvbygger og var helt uden rette vinkler. Huset blev døbt "Villa Vinkelfri", (lige overfor Overgaard)
"Er du nu helt sikker på at det nu helt i lod, William", spøgte man. Men William lod sig ikke slå ud af hentydningen og svarede prompte: "Ja, det er det. Godt og vel endda!"

Knud Kynnesen var en ørn til alt træarbejde og kunne slibe knive, Jens Vang var smed og havde forstand på alt der havde med jern at gøre. Hans Andersen kunne sætte tapet op og male og Bent Nyskov kunne det med tal og blev sat til at hjælpe med selvangivelser, lave ansøgninger m.m. Der var aldrig penge imellem tjenesterne, det var blot noget man gjorde for hinanden.
F. eks. havde Jens Vang set, at Bent Nyskovs trillebør ikke var i helt så god en stand. En dag kom han hjem og så trillebøren stå udenfor. Da Bent og Vibeke kom hjem, kom Jens Vang med trillebøren.
"Det er vist din trillebør, som lå og flød udenfor, den må du hellere få tilbage", sagde han og gik.
Bent konstaterede da bagefter, at Jens havde repareret trillebøren fiks og færdig.

"Bremdals forskønnelsesudvalg" var en af de spektakulære foreninger der pludselig blev født af de 6 spasmagere. Man lave grin og sjov med alt. Sneppevej havde fået et tyndt lag asfalt, men ingen fortov, hvilket medførte at beboerne efter et regnskyl konstaterede at gruslaget ved siden af vejen lå i bunden af Sneppevej. Det var man efterhånden godt træt af og stiftede "Bremdals forskønnelsesudvalg". Man satte kantsten op på begge sider af vejen, hentede det nedskyllede grus tilbage på plads og så var det lille problem løst. Udgifterne til kantstene delte de involverede parter imellem sig.
Christian Kaul, som boede længere oppe på vejen, blev ganske vist mopset, fordi han ikke var med i forretningen, så hans grus skyllede væk som sædvanlig.

Bent Nyskov havde lyst til at bygge sig et nyt og større hus og flyttede senere på Bremdalvej no 3 nogle af beboerne mente nu at familien var blevet for fine og de spontane besøg blev færre, hvilket Vibeke var ked af. En gang stødte hun på en af beboerne, som ikke kunne få syet sine gardiner, idet symaskinen var gået i stykker.
"Du kan da låne min", sagde Vibeke, "hvorfor var du ikke blot kommet, du viste da at jeg havde en."
Men da nu konen var kommet indenfor, så skulle nysgerrigheden da nu så stor, at huset skulle vises frem og hun opdagede at Vibeke havde opsat sine gamle gardiner. "Ja, lige nu har vi ikke råd til nye gardiner, så vi satte de gamle op i stedet, selv om de ikke helt passer, men der ser man ikke udefra", forklarede Vibeke.
Snart gik da rygtet, at familien Nyskov havde sat sig i så stor en husleje, at der ikke var råd til gardiner.

Nyskovs Revne (Vibeke Nyskov, Laurits Bred)
Bent Nyskov (ansat ved toldvæsenet) var blevet valgt ind i Sognerådet på opfordring af Chr. Kaul som var formand for Grundejerforening og på det første møde i 1962 foreslog Bent, at Bremdal skulle kloakeres.
Det var der flertal for i sognerådet og Bent kom stolt hjem til konen og fortalte nyheden.
Men så skete der ikke mere og efterhånden måtte Bent høre for, at det var nok nemmere at beslutte frem for at begynde at grave rør ned. Det irriterede Bent grænseløst og gentog sine bekymringer om sundhedstilstanden i sognerådsmøderne.

Nu var Bent også formand for sognerådets sundhedskommision, så han mente at han var berettiget i sin kritik, hvilket nu ikke altid lykkedes overfor de landmænd, som havde flertallet i sognerådet.
.. og så var det at han udtænkte sin geniale plan, som ikke engang hans kone kom til at kende til.
Når levnedsmiddelkontrollen i Struer, stadsdyrlæge Jørgensen, skulle tage vandværksprøver fra Bremdal vandværk, blev det som regel tappet fra en vandhane hos købmand Bred.
Bent Nyskov fik dog ved en enkelt lejlighed, lokket kontrollen til selve vandværket, hvor der blev udtaget en vandprøve fra vandværkets underjordiske drikkevandstank.
Coli-tallet, som normalt var et 1 eller 2 cifret tal, var pludselig på 4 cifre. Kredslægen blev alarmeret, amtet fik nedsat en kommission og beboerne fik besked på, at koge vandet inden det skulle drikkes.
Man var nu klar over i sognerådet, at der skulle kloakeres i Bremdal.

Men der var sket en alvorlig fejl i vandværksprøven. Den underjordiske tank blev slet ikke anvendt til drikkevandsforsyningen, den havde været lukket ned længe, fordi der lige efter støbningen var konstateret en revne i betondækslet, så overfladevand sivede ned i beholderen. I stedet havde man fået installeret en ståltryktank inde i selve vandværket.
Selv om Bent bedyrede sin uskyld og fastholdt, at han intet kendte til at den underjordiske tank ikke blev benyttet, så fik Nyskovs fadæse hurtigt navnet "Nyskovs Revne" klæbet på sig.
Men Bent var nu godt tilfreds med at der nu endelig kom gang i kloakeringen, så han var fri for de spøgefulde bemærkninger om hans evner i sognerådet. Han havde så til gengæld ikke taget højde for, at sognerådet nedlagde forbud mod at bygge i Bremdal, indtil der var fuld kloakeret i området. Det kom til at gå ud over Bents egen byggeansøgning på et hus han ville opføre på Bremdalvej.
Nu blev han lidt sur over, at han selv havde været med til at stoppe byggereiet. Det viste sig dog at der kun lå 2 byggeansøgninger og de fik så dermed lov til at bygge mod at de benyttede et kemisk toilet indtil kloakeringen kunne sluttes til.
Kloakeringen blev yderligere forsinket, fordi Struer var i gang med at lave et rensningsanlæg, så selv om rørene var lagt ned, så kunne de ikke benyttes før de kunne tilsluttes rensningsanlægget, men man snød nu lidt og ledede lidt ud i fjorden lidt uofficielt nede ved bådbyggeriet.

Et rigtigt dumt svin! (Vibeke Nyskov)
"Nykov det dumme svin, går rundt og optager hvad folk siger". I virkeligheden var Bent kun gået en aften ud med en firkantet militærlygte, da der ikke var belysning i gaderne. Han skulle over til en skurvogn, en beboelsesvogn, for at undersøge under hvilke forhold de boede under. Som ansvarlig for sundheds kommissionen og tog sit ansvar alvorlig.
På vej over vejen stødte han på en af beboerne fra Bremdal, som havde set Nyskov færden og som bagefter spredte det rygte, at Bent Nyskov gik rundt med en båndoptager og optog hvad folk sagde.
Det medførte at Nyskovs børn blev moppet og Nyskov selv kunne ikke forsvare sig, for han havde tavshedspligt! Men det pinte ham at en lommelygte pludselig var blevet til en båndoptager.

Små glimt fra halvtredserne (Olav Overgaard)
Vi underskrev overtagelsen af vort lille hus d. 24 aug. 1954 og følgende små historier fandt sted umiddelbart efter. Selvom huslejen var overkommelig, gik man jo ikke og brugte penge, hvis der var andre billigere løsninger. Det var en tid, hvor man selv klarede forskellige opgaver. Man var ikke så bange for at give naboen en hånd med, hvis det faldt sådan. Man kendte ikke altid det fulde navn på alle naboer. Men man vidste, helt i tidens ånd, hvem "Grethe fra æ'vogn" -"Fine Christian " -"Sprit Esther" -"Laurits KIu'sko" med flere var. Der var absolut ikke noget odiøst i det, sådan var det bare.

Grethe fra æ'vogn og sprit Esther .
Mit arbejde ved Jydsk Telefon A/S gjorde af og til, at jeg fik nogle udskiftede telefonstænger smidt af på Gøgevej. De blev håndsavet i størrelse til kakkelovn ude på vejen og lagt ind i gården i stabler. Det var da et stykke fysisk arbejde - men sådan var tiden også. Medens jeg stod med den savede bunke, kom "Grethe fra æ'vogn" og "Sprit Esther" forbi. Begge damerne standsede op, så på mig og bunken og en af dem sagde. "Nu skal vi hjælpe dig med at bære det træ ind i gården og stable det !" Den anden gav sin tilslutning og før jeg havde set mig om, var begge de tjenstvillige damer i fuld gang med at bære brændestykkerne ind i gården. Mine protester hjalp ikke en døjt og snart var den store bunke brænde pænt stablet inde i gården. De ville ikke modtage nogen form for erkendtlighed fra min side. De klaskede bare savsmuldet af hænderne og gik med ordene: " Nej tak, det var så lidt, en ta 'r vel ingen skade af at hjælpe en nabo en smule." Sådan var det.

Grundejerforeningens formand -Kaul.
Jeg var i færd med at støbe nogle fliser til gården efter fyraften. Jeg havde fået en gammel murerbør med jernhjul af murermester Lysgard i Struer. Den var uden håndtag, så jeg havde sat et par firkantede lægte stykker på som håndtag. Vejene i Bremdal var på den tid ikke asfalterede.
Jeg hentede sand på stranden til støbningen nedenfor det, som i dag hedder Sneppevej. Det var da en besværlig transport, men billigt og helt naturligt for en ung mand. Overalt på vores jord var der ingen blandemulighed for beton, så jeg smed sand og cement ned i kælderhalsen og blandede ingredienserne dernede og bar det op i spande og hældte det i formene. Der måtte jo endelig ikke komme jord i beton'en, så duede den ikke, sagde man.
En gang da jeg kom hjem med en trillebør fuld af sand, stod tre mænd lige ved vores indgang. De så ud, som om de var på inspektion.
Det viste sig at være rigtigt, de var bestyrelses medlemmer af Bremdal Grundejerforening og de var på grund- og vejinspektion.
Den største af dem sagde til mig: "Nå, du henter nok sand på stranden." Det kunne jeg kun bekræfte.
Så lød spørgsmålet: "Har du fået lov til det?" Det affødte spørgsmålet fra mig om, hvem jeg skulle spørge.
Der blev svaret: "Du skal spørge Grundejerforeningens formand ?"
Jeg var i sagens natur nødt da til at spørge: "Hvem er formand for Grundejerforeningen, og hvor bor han ?"
Den store mand svarede:" Han hedder Kaul og det er mig."
Jeg skyndte mig naturligvis at spørge, om jeg måtte hente sand på stranden.
"Ja, det må du!", svarede han og så gik de 3 mænd videre.
Jeg kunne hanke op min bør og trille ind i gården, nu var det hele jo i orden -sådan var det også.

En beton blande maskine.
Nogle få år senere skulle grunden støbes til garage og hønsehus. Et par kolleger hjalp mig. Vi havde lånt en olietønde, som agerede betonblandemaskine. Om midten var sat en tandgang og den havde et håndtag i bunden. Den skulle altså drives med håndkraft. Jeg havde aldrig set en sådan før, men den virkede. Vi fik soklen støbt. Det var primitivt, men muligt og solidt.
Der kunne sikkert skrives mange lignende "Glimt" fra Bremdals Klondike tid - så kom i gang alle i andre! (Olav)

Hjælpsomhedens tid (Anne Marie Andersen)
Om hjælpsomheden
Det jeg erinder om tiden i 50'erne var den store hjælpsomhed og venlighed beboerne havde overfor hinanden. Når der var vaskedage, så besøgte vi hinanden for at få lidt formiddagskaffe. Den der havde vaskedag, kom som regel over til naboen for at få en lille pause og lidt kaffe og man kunne altid gå til sin nabo for at få hjælp, der var ingen der stillede spørgsmål til om det nu også var nødvendig, det gjorde man bare. Men også til hverdag kunne vi besøge hinanden. Man satte kaffekanden i vinduet og det var et signal til, at nu skulle man komme ind til en kaffeslapperas, 1/2 time til 1 time og så var det forbi.
Min mand var fra Vensyssel og det var flere gange hele familiesværmen kom uanmeldt og så kunne man altid gå til naboen og lånte lidt brød og kaffe. Hvis der kom noget uforudsigelig, små reparationer o. lign så hjalp håndværkere og naboer. Det kunne f.eks. være et nyt gulvtæppe der skulle lægges på eller gardiner der skulle hænges op, så kaldte man på sin nabo.
Hjælpsomheden var ualmindelig stor herude. Der var jo ikke mange af os der havde telefon dengang. Købmændene og slagteren havde naturligvis og de var flinke til at sende bud, hvis der var telefon. De sendte tit en budbringer hvis der var noget vigtigt. Engang købmand Laursen på cykel og sagde at der var en mandsperson inde i forretningen for at spørge efter mig og om det var en jeg ville have på besøg. Da han ikke kunne fortælle om hvem manden var, var jeg nu ikke helt interesseret, men det viste sig at det var var en fætter inde fra Struer og han var dingle fuld, konen havde rejst fra ham. Jamen så var det jo anderledes. Han kunne ikke huske hvor vi boede.

Men selvfølgelig kunne der da komme noget på tværs når hjælp var nødvendig. Vi skulle engang have udskiftet et stort vindue, det var blevet rådden i bunden og de 3 mand der var tilstede kunne knap holde vinduet, så jeg ringede til min nabo, men han skulle lige se lykkehjulet færdig først. Så måtte vi jo holde på vinduet indtil lykkehjulet var færdig, men heldigvis var det da ved slutningen af udsendelsen.
Fjernsynets fremkomst gav nu ingen problemer i starten. Vi var nogle af de første som fik fjernsyn, jamen så samledes man da her til en kop kaffe om aftenen. Det var næsten givet, at hvor der var fjernsyn, da samledes man der. Men senere synes jeg nu nok at fjernsynet tog mere og mere magt, folk holdt sige mere og mere hjemme.

Vi koner passede hinandens børn og var med til at tage imod dem, for man fødte jo ved hjemmefødsler. Jeg husker at et forår måtte jeg hjælpe til 5 steder. Men så var børnene jo også lidt fælles og det kunne naturligvis mærkes på den hjælpsomhed der var. Eigil og Bitten, som havde Strandgården var rigtig gode til at styre børnene. De havde så stor en indflydelse på deres gøren og laden, at børnene betragtede dem som deres "mor" og "far".
Strandgården var naturligvis mest for turisterne og de unge mennesker udefra. Men Eigil kunne finde på en nytårsaften at banke på og tog børnene med på en tur og så skulle man lige pas på, at han ikke tog kaffekanden med sig, så vi ikke kunne få kaffe. Han var fuld af løjer sammen med børnene.

Benyttede ikke banken
Bankerne blev ikke benyttet, de var ikke særlig villige til at låne os Bremdalbeboere penge. Det gik faktisk flere år inden vi begyndte at arbejde med banken, ellers var det din ugeløn i lommen, som skulle strække til næste gang du fik lønudbetaling.
Vi lejede huset først og så skulle det sælges til os, og det skulle være her og nu. Vi skulle jo have skrevet de nødvendige papirer, men vi havde "skisme" ikke pengene til at betale papirerne med, men så gik vi ned til Bitten og Eigil og lånte pengene. Sådan foregik det herude.

Når man handlede
Man handlede lokalt og vi havde jo 2 købmænd at vælge imellem. Vi handlede for det meste hos købmand Laursen, eller rettere hos fru Laursen. De var nogle ualmindelige flinke mennesker.

Men engang imellem skulle man jo ind til købstaden f. eks. når man skulle til frisør, som vi ikke havde herude. Så tog man båden nede ved Stranden ind til Struer og så skulle man jo være pænt klædt på og i bad før man tog af sted. Man tog jo ikke sit daglige tøj på sådan en dag. Det var en festdag, når hele familien skulle ind for at få nyt tøj og det var en dag børnene så frem til. Der var naturligvis nogle ting, som man ikke kunne få i Struer. Så måtte vi tage bussen fra købmand Bred og ind til Struer og derefter med toget til Holstebro. Det var noget af en dagsrejse.

Boede i kælderen i et år (Åge Holm Christensen)

Det mest pudsige jeg kan huske, fordi jeg besøgte dem engang, var Edit og Søren første bolig herude. Edit arbejdede på Strandgården som servitrice og Søren var udlært gartner og arbejdede hos gartner Madsen.

Men de stod og manglede en bolig og måtte flytte ind i et ufærdig hus på Bremdalvej, det hus der nu er på Kærløbervej 30. Murer Emille Mikkelsen også kaldet for "Bette Mille", var i gang med at bygge på grunden. Kælderen var lavet og ikke andet. Men det måtte man så tage til takke med. De flyttede ned i kælderen og boede der 1/2 års tid inden de fik det bygget færdig. Betondækket var jo ikke 100% tæt og når der stod blank vand på dækket, så kunne der være lidt "fugtigt" i kælderstuerne.